6. آشنایی با مبانی و راهبردهای رشد در دوره سوم (دوره نوجوانی)

محتوای این دوره به زودی بارگزاری خواهد شد…

0
رایگان!

7. آشنایی با ساختار وجودی انسان و جامعه

محتوای این دوره به زودی بارگزاری خواهد شد…

0
رایگان!

8. چیستی و انواع تفکر، و راه‌های شکوفایی آن

محتوای این دوره به زودی بارگزاری خواهد شد…

0
رایگان!

9. اصلاح رویکرد به قرآن و آشنایی با مقدمات تدبر

محتوای این دوره به زودی بارگزاری خواهد شد…

0
رایگان!