آیا تغافل والدین نسبت به اشتباهات کودکان یعنی که هر کاری میخواهند انجام دهند؟
.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
به گفتگو بپیوندید