صوت تدریس کتاب دوره اول رشد توسط استاد چیت چیان

درباره درس
جلسه اول قسمت اول     قسمت دوم
جلسه دوم  قسمت اول    قسمت دوم
جلسه سوم قسمت اول     قسمت دوم
جلسه چهارم  قسمت اول     قسمت دوم
جلسه پنجم قسمت اول    قسمت دوم
جلسه ششم قسمت اول     قسمت دوم
جلسه هفتم  قسمت اول    قسمت دوم
جلسه هشتم  قسمت اول     قسمت دوم
جلسه نهم  قسمت اول    قسمت دوم
جلسه دهم قسمت اول    قسمت دوم
به گفتگو بپیوندید