تدریس کتاب دوره چهارم رشد توسط استاد چیت چیان

درباره درس
 • جلسه اول
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه دوم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه سوم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه چهارم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه پنجم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه ششم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه هفتم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه هشتم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه نهم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه دهم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه یازدهم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه دوازدهم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه سیزدهم
 قسمت اول     قسمت دوم
 • جلسه چهاردهم
 قسمت اول     قسمت دوم
به گفتگو بپیوندید