تدریس کتاب دوره دوم رشد توسط استاد چیت چیان

درباره درس
  • جلسه اول
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه دوم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه سوم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه چهارم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه پنجم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه ششم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه هفتم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه هشتم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه نهم
 قسمت اول     قسمت دوم
  • جلسه دهم
 قسمت اول     قسمت دوم
به گفتگو بپیوندید