دوره استعداد

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

عوامل محدودیت در شناسایی و به کارگیری استعداد

7 درس
1.2 ساعت
متوسط

دوره کوتاهی جهت آشنایی با عوامل و محدودیت های شناسایی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی اولیه با استعداد
شناسایی 7 عامل عدم شناسایی استعداد
ارائه راهکار و راهبرد عدم شناسایی استعداد