خانواده

خانه و خانواده، شامل نقش‌ها و ارتباطاتی است که در نتیجه ازدواج بستری مناسب، امن و پویا برای جلب رحمت الهی به وجود می‌آورد. برای حفظ و ارتقای بستر رشد نوجوانان لازم است در کنار پویایی خانه و خانواده، شناخت خود را نسبت به اقتضائات دوره نوجوانی کامل کرده و مهارت هایی را فراگیریم.

دوره‌ های آموزشی

دوره‌های مربوط به بخش خانواده

آخرین صوت‌ها

8 اردیبهشت 1400

آموزش نماز به کودکان با اقامه نماز عنوان سلسله جلساتی است که در دوازده جلسه با تشریح قسمت های مختلف نماز به شما در موضوع گفته شده کمک بسیاری می کند.

8 اردیبهشت 1400

مهارت های بلوغ باهم بودن ویژه مادران شامل سلسه جلسات صوتی با ارائه سرکار خانم کاظمی