دوره تجربه نگاری

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

نکاتی برای مربی فهم قرآن دبیرستان | مصاحبه با دکتر رجبعلی

1 درس
40 دقیقه
مبتدی

بیان تجربیات مربیان فهم قرآن در سال های اخیر …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با نکات قابل توجه در مربی گری
رایگان

سرزمین قسم خوردنی (سوره مبارکه تین)

2 درس
1.7 ساعت
مبتدی

تجربه نگاری بیان سوره به برخی نوجوانان …

آنچه یاد خواهید گرفت
مهارت های برگزاری کلاس سوره محور
شیوه برخورد با مواجهات نوجوانان