دوره حاج عباس رفیعها

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

تجربه نگاری 20 ساله برگزاری اعتکاف

1 درس
45 دقیقه
مبتدی

ثبت تجربه 20 ساله اعتکاف از حاج عباس رفیعها …

آنچه یاد خواهید گرفت
اعتکاف برای کیست!؟
مشاهده نمونه‌های موفق
مشاهده نمونه‌های آسیب‌زا
اعتکاف علمی چیست و در چه مواقعی لازم است!؟
بازی در ایام اعتکاف