دوره رشد محور

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

نظم و برنامه ریزی در دوره های رشد

4 درس
6.5 ساعت
متوسط

در این دوره به بررسی شیوه نظم و برنامه ریزی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با مفهوم نظم و برنامه ریزی
شیوه های نظم و برنامه ریزی در دوره های رشد
رایگان

بیدار کردن نوجوانان در شب‌های قدر

3 درس
5.8 ساعت
مبتدی

در این دوره سعی شده است تا با بررسی برخی …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با اقتضائات دوره نوجوانی
آشنایی با مهارت های رشد در مواجهه با نوجوانان