دوره رفتار انسان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

چه کسی مسئول رفتار من است؟

3 درس
4.8 ساعت
متوسط

در این جلسه بررسی می‌کینم که "رفتار" یک واکنش بی …

آنچه یاد خواهید گرفت
انسان چه موجودی است!؟
چگونه رفتار می‌کند!؟
چرا رفتار می‌کند؟!