دوره سند تحول

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

راهبرد تفکر در سند تحول بنیادین

1 درس
1.4 ساعت
متوسط

بررسی سند تحول بنیادین …

آنچه یاد خواهید گرفت
منویات مقام معظم رهبری (مدظله) درباره دوره نوجوانی
آشنایی با سند تحول بنیادین
راهبرد فعال سازی تفکر در سند تحول بنیادین