دوره سوره تین

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

سرزمین قسم خوردنی (سوره مبارکه تین)

2 درس
1.7 ساعت
مبتدی

تجربه نگاری بیان سوره به برخی نوجوانان …

آنچه یاد خواهید گرفت
مهارت های برگزاری کلاس سوره محور
شیوه برخورد با مواجهات نوجوانان