دوره قیامت

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

در انتهای دنیا (بررسی مباحث مربوط به قیامت و چگونگی انتقال آن)

1 درس
1.3 ساعت
مبتدی

بررسی اجمالی مباحث مربوط به قیامت و چگونگی انتقال آن …

آنچه یاد خواهید گرفت
بررسی اجمالی حقیقت قیامت
چگونگی انتقال موضوعات مربوط به قیامت به نوجوانان