دوره مربیان و معلمان

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

طرح درس آموزش سوره فلق به نوجوانان

12 درس
3.8 ساعت
مبتدی

آشنایی با فهم قرآن در دبستان و دبیرستان و نمونه …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با فهم قرآن دبیرستان
تدبر در سوره مبارکه فلق (ویژه مربیان)
آشنایی با طرح درس 6 جلسه‌ای جهت آموزش این سوره به نوجوانان