دوره کتابخانه خدا

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

تجربه نگاری طرح کتابخانه خدا

1 درس
30 دقیقه
مبتدی

تجربه نگاری از برگزار کنندگان طرح کتابخانه خدا در شهر …

آنچه یاد خواهید گرفت
چیستی طرح کتابخانه خدا
چگونگی برگزاری کتابخانه خدا
نبایدهای اجرای کتابخانه خدا