راهبرد تفکر در آموزش و پرورش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شکوفایی تفکر با بهره گیری از قرآن کریم، یکی از راهبردهای اساسی تحقق سند تحول بنیادین است. در سند ملی…

0
رایگان!