دوره دوره سوم رشد

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

طرح درس آموزش سوره فلق به نوجوانان

12 درس
3.8 ساعت
مبتدی

آشنایی با فهم قرآن در دبستان و دبیرستان و نمونه …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی با فهم قرآن دبیرستان
تدبر در سوره مبارکه فلق (ویژه مربیان)
آشنایی با طرح درس 6 جلسه‌ای جهت آموزش این سوره به نوجوانان
ویژه
رایگان

۶. آشنایی با مبانی و راهبردهای رشد در دوره سوم (دوره نوجوانی)

8 درس
10.5 ساعت
پیشرفته

این دوره‌ها که سیر تحول و بلوغ را در انسان …

آنچه یاد خواهید گرفت
با مفهوم رشد در آیة الکرسی آشنا می‌شویم
مراتب رشد و مراحل زندگی بیان می‌شود
با هریک از دوره های رشد به تفصیل آشنا می‌شویم
مهارت های ارتباط با نوجوان به نسبت هریک از دوره ها را یاد می‌گیریم