دوره دوره پرورش مربی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

۷. آشنایی با ساختار وجودی انسان و جامعه

8 درس
پیشرفته

شرحی بر کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان است که …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی اجمالی با عناصر ساختار وجودی انسان و دست یافتن به دستگاه تحلیل موضوعات مرتبط با انسان.