دوره ساختار وجودی انسان

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

خود شناسی با محوریت کتاب ساختاروجودی انسان

4 درس
5.8 ساعت
متوسط

آشنایی با کتاب ساختاروجودی انسان و پاسخ به برخی سوالات …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی ابتدایی با ساختار وجودی انسان
پاسخ به سوالات رایج در حوزه انسان
رایگان

چه کسی مسئول رفتار من است؟

3 درس
4.8 ساعت
متوسط

در این جلسه بررسی می‌کینم که "رفتار" یک واکنش بی …

آنچه یاد خواهید گرفت
انسان چه موجودی است!؟
چگونه رفتار می‌کند!؟
چرا رفتار می‌کند؟!
ویژه
رایگان

۷. آشنایی با ساختار وجودی انسان و جامعه

8 درس
پیشرفته

شرحی بر کتاب تبیین عناصر ساختار وجودی انسان است که …

آنچه یاد خواهید گرفت
آشنایی اجمالی با عناصر ساختار وجودی انسان و دست یافتن به دستگاه تحلیل موضوعات مرتبط با انسان.