دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی

دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی | منصوره ابوالحسنی

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان، که …

ادامه مطلب
تبیین فرایند شکلگیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

تبیین فرایند شکل گیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم | منصوره ابوالحسنی

در این مقاله تک تک واژگان قرآن کریم به روش تحلیل …

ادامه مطلب