دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی

دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی | منصوره ابوالحسنی

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان، که …

ادامه مطلب
تبیین فرایند شکلگیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

تبیین فرایند شکل گیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم | منصوره ابوالحسنی

در این مقاله تک تک واژگان قرآن کریم به روش تحلیل …

ادامه مطلب
نگار فصیح

ماهیت پرسشگری در قرآن کریم و ویژگی های آموزشی آن | نگار فصیح

با توجه به رابطه ی تفکر و پرسش با شناخت و …

ادامه مطلب
پایان نامه خانم شریفی

بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی دختران پایه سوم دبیرستان در ارتباط با شیوه های فرزندپروری مادران | فاطمه شریفی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ‏ی شیوه‏ های فرزندپروی والدین …

ادامه مطلب