آشنایی با ابزار برق کشی (مقدماتی)

photo1686999705 - Copy
اخبار و رویداد های کارآمد

آشنایی با ابزار برق کشی (مقدماتی)

ستاد مهارت افزایی مجمع مساجد تدبر محور در تابستان 1402 در کارگاه آموزشی برق ساختمان موارد ذیل را آموزش دادند :

موضوعات.کلاس.برق:
آشنایی با ایمنی برق 🧰
نصب سنسور 🖲
نصب تایمر ⏲
نصب کلید و پیریز🪛
نصب فن
نصب دیمر ⏲
نصب مهتابی 💡
نصب فیویز و حفاظت جان🎛

درست کردن تابلوی آموزشی برق شبیه به آنچه در بازار است فرایند پیچیده ای نداشته اما آموزشی ایمن  را رقم خواهد زد. ضمنا این ستاد مبانی طرح درس خود را از کتاب های رشته فنی و حرفه ای آموزش و پرورش استخراج کرده اند که می‌تواند منبع آموزشی مناسبی برای مربیان باشد.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید