انواع روابط انسان و سطوح آن

cover4
مقالات بخش پژوهشگران

انواع روابط انسان و سطوح آن

در دوره بلوغ عاطفی تنوعی از زندگی برای انسانی که سیر خود را در بلوغ عقلی سپری کرده است به وجود می‌آید. تنوعی از صفات در این دوره برای فرد بروز پیدا می کند و نیز تعددی از عرصه‌ها برای او پدیدار می‌شود. این موضوع در ظاهر زندگی هر فردی نیز دیده می‌شود. به عنوان نمونه شئونات مختلفی که فرد در عرصه کار، تشکیل خانواده، ارتباطات و …با دیگران پیدا می‌کند. می‌توان اوج شکوفایی سن جوانی را در این دوره دانست و این دوره را دوره شروع تنوع در انواع زندگی معرفی کرد. این تنوع اگر صرف معنویات نشود به طور طبییعی با تزیین شیطان به مادیات و انواع زندگی مادی و انواع غفلت‌ها گرفتار می شود و قلبی که آماده دریافت مواهب آسمانی است به قلب مبتلا به انواع وسوسه تبدیل می‌شود. تنوع حقیقی در دریافت حقایق و علوم معنوی با رویکردهای مختلف و به دست آوردن آن حقایق از منظرهای متفاوت و ظهور انواع صفات زیبا و جذاب و حیرت‌انگیز است. بالتبع این دوره، دوره تجربه کردن و آزمودن شیوه‌های مختلف زندگی و انتخاب و انتخاب‌گری بهترین سبک است. با بررسی و مرور آنچه گذشت می‌توان ویژگی‌های این دوره را از منظر تولد انواع زندگی در عناوین زیر مطالعه و برای آن برنامه‌ریزی جدی کرد: منظر اول: تنوعی که در بستر و عرصه‌های فیزیکی زندگی به وجود می‌آید. با هر یک از این عرصه‌ها اگر ناشیانه و بدون علم برخورد شود تبعات آن تا پایان عمر گریبان گیر فرد است. منظر دوم: تنوعی است که در بستر و عرصه‌های معنوی برای فرد به وجود می‌آید. با تجربه هر عرصه، فرد سبکی از زندگی را تجربه خواهد کرد. در واقع سبک زندگی مربوط به این عرصه است. منظر سوم: تنوعی است که فرد در شخصیت خود تجربه می‌کند و به تنوعی از صفات دست می‌یابد. منظر چهارم: تنوعی است که فرد در برنامه‌های زندگی به دست می‌آورد و امکان برنامه‌ریزی‌های متنوع و متعدد را می‌یابد. منظر پنجم: تنوعی است که فرد در اجرا و ناحیه عمل به دست می‌آورد که بر اساس آن قدرت و شدت انجام اعمالی که انجام می‌دهد به طور واضحی افزایش می یابد. با توجه به پنج منظر فوق بلوغ عاطفی در این دوره موجب آراسته شدن به زیبایی‌های متعدد و تثبیت عقل در وجوه مختلف زندگی می‌شود.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید