بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی دختران پایه سوم دبیرستان در ارتباط با شیوه های فرزندپروری مادران | فاطمه شریفی

پایان نامه خانم شریفی
مقالات بخش پژوهشگران

بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی دختران پایه سوم دبیرستان در ارتباط با شیوه های فرزندپروری مادران | فاطمه شریفی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ‏ی شیوه‏ های فرزندپروی والدین و مسئولیت پذیری اجتماعی نوجوانان صورت گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی است و به کمک مصاحبه ساختارمند به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعه‏ ی پژوهشی، تعدادی از دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان رشته علوم تجربی در شهر تهران و والدین آنها است و حجم نمونه ۲۴ نفر (۱۲نفر دانش آموز و ۱۲ نفر والدین)، که به روش نمونه‏ گیری هدفمند انتخاب و از آنها مصاحبه به عمل آمد. در نهایت نتایج مصاحبه به کمک تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏ اند.

این پایان نامه توسط سرکار خانم فاطمه شریفی به رشته تحریر در آمده است که میتوانید از اینجا دریافت کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید