تبیین فرایند شکل گیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم | منصوره ابوالحسنی

تبیین فرایند شکلگیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم
مقالات بخش پژوهشگران

تبیین فرایند شکل گیری استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم | منصوره ابوالحسنی

هدف از پژوهش حاضر این است که با توجه به اشراف خداوند به ساختارهای وجودی انسان، مولفه های مفهومی استعداد از قرآن کریم استخراج شده و تعریفی جامع و متفاوت از آن ارائه شود. برای این منظور تک تک واژگان قرآن کریم به روش تحلیل مضمون استقرا شده و شبکه ای از واژگان مرتبط با مفهوم استعداد شکل گرفت.

متن کامل این مقاله که در دوفصلنامه علمی علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع) چاپ شده است را از اینجا دریافت کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید