دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی | منصوره ابوالحسنی

دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی
مقالات بخش پژوهشگران

دلالت های قرآنی پیرامون استعداد شناسی | منصوره ابوالحسنی

یکی از موضوعات و مقولات مهم و اساسی زندگی انسان، که در پیشبرد اهداف فردی و اجتماعی او نقش موثر و حائز اهمیتی دارد، مفهوم استعداد و شناخت توانمندی های اوست. از آنجا که قدم اول این شناخت، داشتن تعریفی مشخص از این مفهوم می‌باشد، پژوهش حاضر درصدد برآمد تا تعریف مورد نظر را از قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد.

این مقاله توسط سرکارخانم منصوره ابوالحسنی به رشته تحریر درآمده و شما میتوانید آن را از اینجا دریافت کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید