دوره فشرده تربيت مربی نوجوان

اخبار مرکز پرورش مربی نوجوان

دوره فشرده تربيت مربی نوجوان

این دوره توسط باشگاه مربیان نوجوان برای علاقه‌مندان به انجام فعاليت‌های قرآن محور در مساجد، محلات و منازل با بررسی ۵ سرفصلِ

❇️بايسته‌های مربیِ نوجوانان

❇️رسانه، فرصت‌ها و آسيب‌ها

❇️شيوه‌های فعال سازی مساجد

❇️شناخت نيازها، توان‌ها و اقتضائات نوجوانان

❇️ورود به دوره‌های تدبر و دوره‌های رشد و توانمندی در تدريس مباحث فهم قرآن از ٢٢ تير ماه برگزار گرديد.

⬅️در ابتدای هر جلسه مربیان دوره، گلچين مطالب و موضوعات مهم دوره‌های غير فشرده را بيان کرده و در گام بعدی با ارجاع مخاطبين به منابع مرتبط مانند سايت رهبر نوجوان، كتب مدرسه تزكيه و تعليم و… مطالعه وسیع را بر عهده شرکت‌کنندگان می‌گذاشتند.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید