ساخت کتابخانه و آشنایی با ابزار کار با چوپ

photo1687208556 (2)
اخبار و رویداد های کارآمد

ساخت کتابخانه و آشنایی با ابزار کار با چوپ

مسجد 14 معصوم منطقه 22 ذیل کارگاه های ستاد مهارت افزایی مجمع مساجد تدبر محوراقدام به برگزاری کارگاه چوب کرده است. نوجوانان دوره دوم دبیرستان ضمن آشنایی با ابزار کار با چوب اقدام به تولید یک کتابخانه برای مجموعه فرهنگی کرده اند که گزارش تصویری آن را مشاهده می‌کنید.

لازم به ذکر است با توجه به خطرناک بودن ابزارها مربیان آموزشی سختگیرانه ایمنی را رعایت کنند و درصورتی که میخواهند اقدام به ثبت گزارش تصویری نمایند، دستگاه حتما خاموش باشد.

حضور پرتعداد کمک مربیان کار با ابزار و جلوگیری از اقدامات حادثه ساز از اهم نکات لازم در استفاده از اره دیسکی می‌باشد.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید