ماهیت پرسشگری در قرآن کریم و ویژگی های آموزشی آن | نگار فصیح

نگار فصیح
مقالات بخش پژوهشگران

ماهیت پرسشگری در قرآن کریم و ویژگی های آموزشی آن | نگار فصیح

پرسشگري یکی از تمایلات و نیازهاي فطري انسان است که پیوندي اساسی با شناخت، تفکر و آموزش دارد. اینکه چرا معمولاً با افزایش سن و قرارگرفتن در معرض تجربیات مدرسه اي، کنجکاویدان آموزان کم رنگ تر می‌شود، پرسشی جدي است که باید پاسخ آن را در جهتگیری “پاسخ محور” نظام آموزشی به جاي رویکرد “پرسش محور”جست و جو کرد. با توجه به رابطه ی تفکر و پرسش با شناخت و ادرا،ک، در این پژوهش ابتدا ساختار ادراکی انسان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی بررسی شد ؛ سپس بر اساس این ساختار، بیه بررسی آیات پرسشی قرآن کریم و نقشی که در سیر تفکر انسان ایفا می‌کند پرداخته شده است.

این پایان نامه توسط سرکار خانم نگار فصیل به رشته تحریر در آمده است که می‌توانید از اینجا آن را دریافت کنید.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید