شیوه نامه تنظیم طرح درس‌های تفکری منتشر شد

شیوه نامه طرح درس های تفکری
اخبار مرکز پرورش مربی نوجوان

شیوه نامه تنظیم طرح درس‌های تفکری منتشر شد

 

به نام خدا.

در ذیل فایل دانلود شیوه نامه چگونگی تنظیم طرح درس های تفکر محور به منظور راهنمایی و تسهیل کار مربیان و معلمان تقدیم می گردد.

جهت استفاده بهتر و بیشتر از این فایل لازم است معلمان دوره عمومی “شیوه های فعال سازی تفکر” را طی کرده باشند.
از این شیوه نامه می توان در همه دروس عمومی و تخصصی دوره دبیرستان استفاده نمود.

همان طور که در متن نیز آمده، الزامی به رعایت تمامی اجزاء بیان شده در این شیوه نامه نیست، بلکه دبیران محترم بنا بر توانمندی و مهارت های خود، اقتضائات نوجوانان و ظرفیت های موضوع مورد تدریس می توانند از شیوه های فعال سازی تفکر بهره ببرند.

هر اندازه مربی و یا معلم نسبت به روش‌های تفکر بیان شده، تسلط داشته باشد و می تواند به خوبی تشخیص دهد در هر بخش از کدام مسیر تفکر و چه مولفه هایی استفاده کند

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید