مقاله پژوهشی و ارزیابی علمی طرح ملی فهم قرآن در دبستان

cover2
مقالات بخش پژوهشگران

مقاله پژوهشی و ارزیابی علمی طرح ملی فهم قرآن در دبستان

طرح ملی فهم قرآن در دبستان در سال 1400 در نواحی هفت گانه شهر مشهد و 5 منطقه از شهر تهران به اجرا در آمد و معلمان به صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. ذر مجموع 970 معلم به طور داوطلبانه فهم قرآن را در کلاس های خود اجرا کردند. آنچه در مقاله فوق مشاهده میکنید ، تلاشی بر روی سند تحول بنیادین به عنوان مبانی نظری و چگونگی پیاده سازی مبانی آموزشی سند با فرایند خیرگزینی را نشان میدهد. همچنین فرایند اجرایی طرح ملی فهم قرآن در دبستان و میزان توانمندسازی معلمین و میزان اثرگزاری یک کارگاه بر اساس خوداظهاری معلمان مورد بررسی قرارگرفته است.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید