چه موضوعاتی می تواند مانع بروز استعدادهایمان شود؟

کاور استعدا مانع
یادداشتی برای استعدادیابی

چه موضوعاتی می تواند مانع بروز استعدادهایمان شود؟

مسئولیت گریزی و ارتباط اندک با افراد، یکی از موانع مهم است که فرصت کشف استعداد را از ما می‌گیرد. مانع بعدی عجله کردن است برای ثمر دادن هر درختی صبر لازم است. احساس بی‌نیازی و غرور یکی دیگر از موانع است. یعنی فکر کنم که خودم همه‌ توانها را دارم و به دیگران اصلاً نیازی نیست. این باعث می‌شود که بخش زیادی از استعدادهایم بروز پیدا نکرده و شکوفا نشود. مقایسه‌های مکرر خود با دیگران نیز باعث می‌شود توان و ظرفیتهای درونی و فردی خود را نبینم. دائماً چشمم به دیگران باشد و احساس ضعف داشته باشم. در عین حال بخل ورزیدن و اینکه ظرفیت‌هایم را در اختیار دیگران قرار ندهم نیز پویایی را از ما گرفته و راکد می شویم. .

مانع بعدی این است که از آنچه تا کنون کشف کرده و یافته‌ام استفاده نکنم و دائم در فکر داشته‌های دیگران بوده و تمنای فضلهای دیگران را بکنم. آخرین مانع حسادت است. به جای اینکه چشمم به شناسایی توان‌های خودم باشد، از داشته‌های دیگران ناراحت هستم که چرا آنها فلان ویژگی را دارند و من ندارم. همه این موانع به طریقی باعث می‌شوند از داشته های خودم غافل باشم و یا به نحوی آن ها را از دست بدهم.​

سردبیر: دکتر منصوره ابوالحسنی

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید